1.โครงการสินเชื่อเพิ่ม ศักยภาพ SME (รายใหม่) เพื่อปรับปรุง ลงทุน หมุนเวียน เสริมสภาพคล่องกิจการปัจจุบัน หรือ เริ่มต้นกิจการใหม่ วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี เติมทุนหนุนผู้ประกอบการกลุ่ม BCG (Bio Circular Green) 2. โครงการสินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME (รายใหม่) เพื่อปรับปรุง เสริมสภาพคล่องกิจการ หรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ วงเงินกู้สูงสุดต่อราย 2 ล้านบาท ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี เติมทุนหนุนเอสเอ็มอีที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีก ค้าส่ง 3. โครงการสินเชื่อ เพื่อฟื้นฟู SME (รายเดิม) เพื่อปรับปรุง ลงทุน หมุนเวียน เสริมสภาพคล่องกิจการ ฟื้นฟูกิจการในปัจจุบัน เริ่มต้นกิจการใหม่ วงเงินกู้สูงสุดต่อราย 3 ล้านบาท ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี เติมทุน หนุนลูกค้าเดิม

1.โครงการสินเชื่อเพิ่ม ศักยภาพ SME (รายใหม่) เพื่อปรับปรุง ลงทุน หมุนเวียน เสริมสภาพคล่องกิจการปัจจุบัน หรือ เริ่มต้นกิจการใหม่ วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี เติมทุนหนุนผู้ประกอบการกลุ่ม BCG (Bio Circular Green)
- กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมหรืออาหารแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
- กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานชีวมวล
- กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือบริการทางการแพทย์
- กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ
- อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เช่น ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นยานยนต์ไฟฟ้า
2. โครงการสินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME (รายใหม่) เพื่อปรับปรุง เสริมสภาพคล่องกิจการ หรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ วงเงินกู้สูงสุดต่อราย 2 ล้านบาท ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี
เติมทุนหนุนเอสเอ็มอีที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีก ค้าส่ง ในธุรกิจ 8 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
1. กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
3. กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น
4. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
5. กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
6. กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติ
7. กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
8. กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
3. โครงการสินเชื่อ เพื่อฟื้นฟู SME (รายเดิม) เพื่อปรับปรุง ลงทุน หมุนเวียน เสริมสภาพคล่องกิจการ ฟื้นฟูกิจการในปัจจุบัน เริ่มต้นกิจการใหม่ วงเงินกู้สูงสุดต่อราย 3 ล้านบาท ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี เติมทุน หนุนลูกค้าเดิม (ทั้งนี้เมื่อรวมกับภาระหนี้เงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ยคงค้างของสัญญาต้องไม่เกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเดิม) ได้แก่
- สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
- โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับ SMEs คนตัวเล็ก
- โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน
เปิดรับคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 เว้นแต่วงเงินสินเชื่อจะหมดก่อน โดยให้ผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ โครงการสินเชื่อ เพิ่มศักยภาพ SME (รายใหม่) และ โครงการสินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง (รายใหม่) ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อ พร้อมเอกสารหลักฐานผ่านทาง www.thaismefund.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-511451/085-6875227, 088-1190662 และในส่วนของผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอีที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ โครงการสินเชื่อ เพื่อฟื้นฟู SME ที่เป็นลูกหนี้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (รายเดิม) ลงทะเบียนยื่นคำขอสินเชื่อ ผ่านทาง www.smebank.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขากาญจนบุรี โทร.034-514092/090-4480655, 085-9808063