แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2563 – 2565

 

วิสัยทัศน์

“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ล้ำเลิศการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชนในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผสมผสานกับภูมิปัญญา เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและได้รับมาตรฐาน

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิตผสมผสานด้วยภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่า และได้รับมาตรฐาน

เป้าประสงค์ 

1) ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและพัฒนาขีดความสามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

2) ผู้ประกอบการสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเพิ่มมูลค่าสินค้า

กลยุทธ์

1) พัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2) พัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานสู่สากล

3) สนับสนุนการแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

4) ส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าให้มีอัตลักษณ์สอดคล้องกับเรื่องราวของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และประชาชน

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2  ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้นำระบบบริหารจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

1) มีการบูรณาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม

2) พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว

กลยุทธ์

1) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

2) ส่งเสริมให้สถานประกอบการนำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปใช้ในสถานประกอบการ

3) ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานทดแทน

  

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ฉบับทบทวนปี 2565

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (พ.ศ.2566-2570)