คุณกำลังมองหาอะไร?


                              พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนา

         นวัตกรรมและนำมาใช้ในกระบวนการผลิตให้ได้รับมาตรฐานสู่สากล

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ในการบริหารจัดการ

         อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน