วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสาวยุพิน กวางไพรหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานจ้างเหมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโครงการ “แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน”(One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดงานที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสาวยุพิน กวางไพรหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานจ้างเหมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโครงการ “แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน”(One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดงานที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี