วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นางสาวยุพิน กวางไพร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัดพร้อมทั้งติดตามการขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มเป้าหมายเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้บริการให้ความช่วยเหลือ บ่มเพาะ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้ผลิตชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีไทยไร่แสงสกุลรุ่ง ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นางสาวยุพิน กวางไพร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัดพร้อมทั้งติดตามการขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มเป้าหมายเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้บริการให้ความช่วยเหลือ บ่มเพาะ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้ผลิตชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีไทยไร่แสงสกุลรุ่ง ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี