กรมป่าไม้ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

                   กรมป่าไม้ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 หรือที่เห็นสมควร ซึ่งสามารถขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้สังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่ทุกแห่ง โดยสามารถขอรับผ่านทางเว็บไซต์ https://www.forest.go.th/nursery/

                   อีกทั้ง สามารถร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ต้น ผ่านทางเว็บไซต์ https://plant.forest.go.th/