สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2565 โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี (นายบุญสิทธิ์ เรืองผล) เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก อาจารย์นลินี ทองแท้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอกแบบกราฟิกและผลิตภัณฑ์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพพร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดออนไลน์ และอาจารย์นิตยา ไชยสงคราม ผู้เชี่ยวชาญการรับรองมาตรฐานฯให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย ณ โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2565 โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี (นายบุญสิทธิ์ เรืองผล) เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก อาจารย์นลินี ทองแท้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอกแบบกราฟิกและผลิตภัณฑ์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพพร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดออนไลน์ และอาจารย์นิตยา ไชยสงคราม ผู้เชี่ยวชาญการรับรองมาตรฐานฯให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย ณ โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี