ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.05.2567
2

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายเนตร์ กัญยะมาสา อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวอารีย์ มูลทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2567 โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี การประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายรณภพ เวียงสิมมา ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้แทนหน่วยงาน คณะกรรมการในแต่ละฝ่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนอาวุโส สื่อมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมฯ เป็นการประชุมเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควฯ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี มีกำหนดจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควฯ เป็นประจำทุกๆ ปี ในช่วงระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนธันวาคม ระยะเวลา 10 วัน ณ บริเวณสะพาน ข้ามแม่น้ำแควและลานข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึก ถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดการสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งเบื้องต้นจะมีการจัดงานในวันที่ 28 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2567 และหากมีการเปลี่ยนแปลงทางจังหวัดกาญจนบุรี จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
21.05.2567
2

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายเนตร์ กัญยะมาสา อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ จำนวน 11 หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ขับเคลื่อนโครงการ ”โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” และปลูกถั่วฝักยาวสีม่วงพันธุ์พระราชทาน สิรินธร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย การปรับปรุงพื้นที่รกร้างจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้โคก หนอง นา ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ แบ่งปันต้นกล้าพันธุ์ถั่วฝักยาวพันธุ์พระราชทาน สิรินธร ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้พ้นโทษและประชาชนได้นำไปปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน, และกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ต้นยมหอม และตันประดู่แดง เนื่องในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักโทษเด็ดขาดที่คาดว่าจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษและพ้นจากโทษ ได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนของตนเอง ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ลงมือทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก เปลี่ยนกระบวนการคิด (Mindset) พฤติกรรม (Behavior) ไปจนถึงการปรับตัวเข้ากับสังคม สิ่งแวดล้อม และการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเลี้ยงตัวเอง ครอบครัว และสามารถช่วยประชาชนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
14.05.2567
2

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.3๐ น. นายเนตร์ กัญยะมาสา อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวอารีย์ มูลทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายวีระศักดิ์ สุขทอง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาผลกระทบความเสียหาย ภัยแล้งต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี การรับรองบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์จดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลในเขตรับผิดชอบและทั่วประเทศ ประจำปีการผลิต 2566/2567 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03